مکان: تهران
 
عنوان : الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز بر پايه نشانه هاى ريز لرزه اى
شرح مختصر :
الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز
 
شرح کامل:

بسمه تعالى


بدينوسيله به اطلاع علاقمندان مى رساند سخنرانى علمى با موضوع " الگوى پراکنش لغزش در رشته کوه البرز بر پايه نشانه هاى  ريز لرزه اى"


Microseismic evidence of slip partitioning in the Alborz Mountain belt.

توسط دکتر محمد تاتار ، استاديار پژوهشگاه بين المللى زلزله و مهندسى زلزله در محل پژوهشکده سازمان برگزار مى شود.


زمان :   دوشنبه  14/10/1388   ساعت 12-10