مکان: تهران
 
عنوان : چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين در عرض پانه افزايشى مکران ايران
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد
 
شرح کامل:

 سخنرانى با موضوع

 

Stratigraphy, Structure Geology & no Tempature

 Thermochronology  Across the Makran Accretionary Wedge in Iran

چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين

 در عرض پانه افزايشى مکران ايران

 زمان9 بهمن ماه 1389

مکان: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين سخنرانى با موضوع چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين در عرض پانه افزايشى مکران ايران توسط  پروفسور بورگ-ETH- سوئيس در تاريخ شنبه9 بهمن ماه 1389 ساعت 9 صبح برگزار نمايد.