نام و نشان

سمت

پست الکترونیکی

تلفن

شهیندخت ابوالمعالی

رئیس گروه تلفیق و مدلسازی

abolmaali50@yahoo.com

64592248

لیلی فتح اله پور

کارشناس مسئول

lilifathollahpour@gmail.com

64592435

نسرین امیرمطلبی

کارشناس مسئول

n_amiri_87@yahoo.com

64592248

فرشته رستمی هرزویلی

کارشناس

F_rostami2004@yahoo.com

64592435

امیر تقوی

کارشناس

amir.taghavi57@gmail.com

64592435

حمیدرضا جعفری

کارشناس

jaafari@gmail.com

64592435

هانیه سادات میرشاه وندی

کارشناس

mirshahvandi@gmail.com

64592248

سمانه رسولی قادی

کارشناس

sama.rasouli@yahoo.com

64592248