منطقه مورد مطالعه

هدف

سال

خلاصه اقدامات

ارغش

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۱

مطالعات مدلسازی و پیش امکان سنجی

اسفوردی

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

1381

مطالعات مدلسازی

گزستان

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۱

مطالعات مدلسازی

ایلجاق

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۳

مطالعات مدل سازی و برآورد ذخیره

گندی

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۳

جمع آوری اطلاعات و ساماندهی آنها

طرقبه

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۳

جمع آوری اطلاعات و ساماندهی آنها

چاه کلب

مدل سازی ومطالعات پیش امکان سنجی کانسار

۱۳۸۳

جمع آوری اطلاعات و ساماندهی آنها

کردستان

شناسایی کانی‌سازی اسکارن آهن و تنگستن در استان کردستان با استفاده از تلفیق و مدلسازی اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، دورسنجی، ژئوفیزیک هوایی و نشانه‌های‌معدنی

1387

تهیه نقشه پتانسیل معدنی طی سه مرحله جمع آوری داده‌ها، ‌پردازش و مدلسازی

GDMS

تهیه Data Base ژئوشیمی

1388- 1386

جمع آوری اطلاعات ژئوشیمی و تهیه Data Base ملی

بافق-پشت بادام

شناسایی مناطق پرپتانسیل آهن با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی

1392

تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی

کل ایران

تعیین ارتباط پوشش گیاهی ایران با نهشته های کانساری Au، Ag، As، Cr، Cu، Fe، Hg،K ، Mn، Mo ، Pb-Zn وSb

 

جمع آوری اطلاعات، مطالعات صحرایی و نمونه برداری و...

استان گیلان

شناسایی منابع فلزی استان گیلان با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و بیوژئوشیمیایی به روش تلفیق و مدلسازی

 

مطالعات مدلسازی

ماه نشان – قره آغاج

گزارش بررسی تبخیریهای محور ماه نشان-قره آغاج به روش تلفیق و مدلسازی

 

مطالعات مدلسازی

زون ارومیه دختر

شناسایی منابع مس پورفیری- طلای رگه ای در کمان ماگمایی ارومیه- دختر به روش تلفیق و مدلسازی زون ‌A-‌‌ استان یزد

1393

تلفیق اطلاعات و مدلسازی جهت تعیین مناطق پرپتانسیل

کل ایران

اکتشاف عناصر استراتژیک

1395-1394

استخراج آنومالی های ژئوشیمی